REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ilustruję książkę”

w ramach projektu Zawirusowani książką*

1.       Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.

2.       Cele konkursu.

a.       Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci i młodzieży.

b.      Promocja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

c.       Budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.

d.      Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do tworzenia i prezentowania prac plastycznych.

e.      Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek.

3.       Zasady uczestnictwa.

a.       Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18.

b.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych.

c.       Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 ilustrację do wybranej książki w formacie A4, w dowolnej technice.

d.      Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu na adres: Filia nr 6 MBP, ul. Romera 6, 76-200 Słupsk.

e.      Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

f.        Jeden autor może zgłosić tylko 1 pracę.

4.       Termin nadesłania prac.

a.       Prace należy zgłaszać do dnia 15 września 2017 r. do godz. 23.59.

5.       Jury i nagrody.

a.       Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

b.      Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody książkowe.

c.       Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.

6.       Kryteria oceniania

a.       Twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność.

7.       Rozstrzygnięcie konkursu

a.       Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu października 2017 r. na stronie internetowej MPB (www.biblioteka.slupsk.pl). Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.  

b.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

c.       Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

8.       Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

9.       Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.mbp.slupsk.pl

 

* Projekt Zawirusowani książką został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Słupsk.