REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

Biblioteka realizuje zadania określone w jej statucie.
Na podstawie § 16 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku ustala się, co następuje: w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów

2. Dział Opracowania Zbiorów
3. Dział Udostępniania Zbiorów
4. Dział Informacji i Promocji Biblioteki
5. Dział Administracyjno - Gospodarczy
6. Dział Finansowo-Księgowy
7. Dział Informatyczny
8. Pracownia Digitalizacji (współtworząca Bałtycką Bibliotekę Cyfrową)
9. Samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi MBP
Komórki organizacyjne tworzone są zarządzeniami dyrektora Biblioteki z inicjatywy własnej lub na wniosek kierownika działu. Wniosek powinien określać cel powołania proponowanej komórki, zakres jej działania, liczbę etatów i podporządkowanie organizacyjne.

Ad. 1. Do zadań Działu Gromadzenia i Kontroli Zbiorów należy:
a) gromadzenie zbiorów bibliotecznych dla MBP w Słupsku oraz częściowo dla bibliotek powiatu słupskiego,
b) ewidencja zbiorów bibliotecznych (przybytków i ubytków),
c) ewidencja finansowo-księgowa, sprawozdawczość statystyczna,
d) kontrola zbiorów bibliotecznych,
e) ewidencja zbiorów Magazynu Składowego,
 f) przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych biblioteki,
g) szkolenia przywarsztatowe w zakresie gromadzenia zbiorów,
h) udzielanie informacji i porad w zakresie gromadzenia zbiorów,
i) organizowanie sprzedaży książek zbędnych w zbiorach MBP w celu wypracowania dochodów własnych z przeznaczeniem na działalność biblioteki.

Ad. 2. Do zadań Działu Opracowania Zbiorów należy:
a) odpowiedzialność merytoryczna za stan katalogu głównego,
b) organizacja i koordynacja konwersji katalogu głównego, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, przedkładanie dyrektorowi Biblioteki propozycji dotyczących przekształceń w zakresie sieci, wymiany lub uzupełnienia sprzętu i programów komputerowych,
c) współpraca z Administratorem Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Biblioteki,
d) opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki,
e) prowadzenie katalogu topograficznego,
f) udzielanie informacji i porad w zakresie opracowania zbiorów,
g) szkolenia przywarsztatowe w zakresie opracowania zbiorów,
h) nadawanie kodów kreskowych opracowywanym materiałom.
Kierownikowi działu podlega bibliotekarz systemowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, w tym szczególnie za moduł gromadzenia i opracowania zbiorów. Do bibliotekarza systemowego należy m.in.:
- współpraca z administratorem systemu PATRON,
- koordynacja pracy zespołu bibliotekarzy systemu: bibliotekarzy modułowych gromadzenia, opracowania, udostępniania.

Ad. 3. Do najważniejszych zadań Działu Udostępniania Zbiorów należy:
a) organizacja działalności filii bibliotecznych oraz pozostałych jednostek udostępniających zbiory,
b) prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej (konkursy, wystawy, spotkania itp.),
c) obsługa użytkowników polegająca na udostępnianiu zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz biblioteki,
d) organizacja szkoleń wewnętrznych,
e) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na utrzymanie i działalność statutową poszczególnych placówek,
f) sporządzanie planów, sprawozdań, analiz okresowych i rocznych działu oraz MBP,
g) przygotowanie informacji na stronę www.
Kierownikowi działu podlega bibliotekarz systemowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, w tym szczególnie za moduł udostępniania zbiorów. Do bibliotekarza systemowego należy m.in.:
- współpraca z administratorem systemu PATRON,
- koordynacja pracy zespołu bibliotekarzy systemu: bibliotekarzy modułowych gromadzenia, opracowania, udostępniania.
W skład Działu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Wypożyczalnia Centralna
- Magazyn Książek i Czasopism
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
- Wypożyczalnia
- Czytelnia
Sekcja Multimedialna
• Filia nr 1
• Filia nr 2
• Filia nr 3
- Wypożyczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Filia nr 5
- Wypożyczalnia
- Czytelnia
• Filia nr 6
- Wypożyczalnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Filia nr 7
- Wypożyczalnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Filia nr 8
- Wypożyczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Filia nr 11
- Wypożyczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
- Czytelnia
- Sala projekcyjna
Prawa i obowiązki czytelników określa odrębny regulamin wypożyczalni i czytelni.

Ad. 4. Do zadań Działu Informacji i Promocji Biblioteki należy:
a) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
b) tworzenie bieżącej bibliografii regionu słupskiego,
c) prowadzenie zajęć przysposabiających do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz z różnych baz danych,
d) organizowanie i współdziałanie w prowadzeniu szkoleń bibliotekarzy oraz pracowników innych instytucji współpracujących z Biblioteką,
e) publikacje własne (informatory, ulotki, foldery itp.),
f) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentów życia społecznego,
g) organizowanie wystaw książek i innych materiałów promujących biblioteki i czytelnictwo,
h) promocja kultury poprzez animację,
i) prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej,
j) udostępnianie na miejscu zbiorów bibliotecznych czytelni i magazynu,
k) współuczestnictwo w projektach o charakterze regionalnym,
l) ścisła współpraca ze wszystkimi działami i sekcjami MBP,
m) wspieranie i pomoc w prowadzeniu działalności Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej oraz Społecznej Pracowni Digitalizacji Zbiorów,
n) wspieranie działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki poprzez zaangażowanie wolontariuszy.
W skład Działu wchodzi:
- Sekcja Informacji i Bibliografii Regionalnej,
- Sekcja Udostępniania (Czytelnia Główna),
- Sekcja Promocji.
Prawa i obowiązki użytkowników określa regulamin czytelni.

Ad. 5.Do zadań Działu Informatycznego należy:
a) wybór, zakup oraz wdrażanie systemów informatycznych,
b) zarządzanie i nadzór nad lokalną siecią komputerową,
c) nadzór nad eksploatacją wdrożonych systemów,
d) gospodarowanie sprzętem komputerowym, jego zabezpieczenie i podstawowa konserwacja,
e) pomoc użytkownikom wewnętrznym w sprawach związanych z korzystaniem ze sprzętu komputerowego i oprogramowania,
f) koordynacja współpracy między użytkownikami w zakresie eksploatacji systemów informatycznych,
g) koordynowanie spraw związanych z dostosowywaniem systemów informatycznych do aktualnych wymagań użytkowników i przepisów prawnych,
h) obsługa techniczna stron www działających w MBP,
i) współpraca z innymi działami w zakresie tworzenia projektów,
j) inicjowanie doskonalenia zawodowego w zakresie komputeryzacji dla potrzeb pracowników MBP,
k) ścisła współpraca z bibliotekarzami systemowymi w zakresie wdrażania i obsługi systemów informatycznych oraz prowadzenia szkoleń dla użytkowników tych systemów,
l) opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań.

Ad. 6. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy przede wszystkim:
a) opracowywanie i realizowanie planów rzeczowych gospodarczo– administracyjnej działalności Biblioteki,
b) prowadzenie zamówień publicznych,
c) prowadzenie inwentaryzacji składników majątku Biblioteki,
d) zakup sprzętu bibliotecznego, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, bhp i innych,
e) prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych,
f) prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych lokali bibliotecznych,
g) prowadzenie pracowni introligatorskiej,
h) zabezpieczenie transportu na potrzeby działalności Biblioteki,
i) zabezpieczenie całodobowego dozoru w siedzibie Biblioteki Głównej,
j) dbałość o estetykę zewnętrzną i wewnętrzną wszystkich placówek MBP.

Ad. 7. Dział Finansowo-Księgowy opracowuje i realizuje plany budżetowe MBP:
a) organizuje i prowadzi obsługę bankowo-kasową,
b) rozlicza gospodarkę materiałową,
c) rozlicza i ewidencjonuje fundusz płac,
d) prowadzi analitykę przychodów i kosztów,
e) dokonuje ubezpieczeń majątkowo-rzeczowych,
f) prowadzi windykację należności za niezwrócone zbiory biblioteczne od czytelników,
g) prowadzi księgowość pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ad. 8. Samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi MBP w Słupsku:
Specjalista ds. kadrowo-socjalnych
a) prowadzi ewidencję czasu pracy i akta osobowe pracowników,
b) prowadzi dokumentację płacową pracowników,
c) prowadzi sprawy związane z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
d) prowadzi działalność informacyjną z zakresu prawa pracy, zadań i obowiązków pracownika wobec zakładu pracy oraz zakładu pracy w stosunku do pracownika, szczególnie nowo zatrudnionych,
e) nadzoruje terminowe wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych oraz inne dni wolne od pracy przewidziane prawem pracy.
f) prowadzi sprawy związane z:
- kierowaniem pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne,
- przyjmowaniem i przygotowaniem wniosków o emerytury i renty,
g) opracowuje analizy i sprawozdania dotyczące zatrudnienia,
h) prowadzi działalność socjalną oraz sporządza sprawozdania określone w Regulaminie ZFŚS.
• Specjalista ds. administracyjno-biurowych
a) prowadzi sekretariat,
b) rozdziela korespondencję na poszczególne działy zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przygotowuje pisma wychodzące,
c) prowadzi archiwum zakładowe,
d) prowadzi działania służące ochronie danych osobowych, pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
e) przygotowuje informacje do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej MBP.
• Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
a) przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
b) sporządzana okresowe analizy stanu bhp zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
c) bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzi rejestry i przechowuje dokumenty dot. wypadków przy pracy,
d) prowadzi doradztwo w zakresie przepisów bhp oraz organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
e) współpracuje w zakresie organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp,
f) uczestniczy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) prowadzi instruktaż ogólny w zakresie bhp dla nowo przyjętych pracowników.
• Instruktor ds. bibliotek w powiecie słupskim
Do jego zadań należy:
a) instruktaż i pomoc metodyczna w zakresie organizacji i działalności bibliotek publicznych,
b) analiza warunków lokalowych i wyposażenia,
c) koordynacja rocznej sprawozdawczości bibliotecznej, badanie i analizowanie czytelnictwa,
d) organizowanie przepływu informacji o normach i przepisach prawnych dla bibliotek,
e) konsultacje w sprawie wyboru bibliotecznych programów komputerowych,
f) pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia i kursy organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz inne instytucje i organizacje,
g) poradnictwo i udostępnianie materiałów metodycznych popularyzujących literaturę,
h) opracowywanie analiz i sprawozdań z działalności.

Ad. 9. Pracownia Digitalizacji
a) przeprowadza digitalizację zbiorów bibliotecznych MBP,
b) pozyskuje dokumenty z innych źródeł i przeprowadza ich digitalizację,
c) organizuje i nadzoruje pracę Społecznej Pracowni Digitalizacji,
d) udostępnia wytworzone dokumenty zainteresowanym użytkownikom w Bibliotece oraz w internecie (BBC),
e) współpracuje przy organizacji imprez bibliotecznych.