REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
ORAZ Z INTERNETU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

 

 

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje każdemu posiadaczowi ważnej karty bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

2. Osoba zamierzająca skorzystać ze stanowiska komputerowego, zwana dalej „Użytkownikiem”, obowiązana jest pozostawić kartę biblioteczną u bibliotekarza (w celu odnotowania na jej koncie faktu korzystania z danego stanowiska komputerowego), zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zająć miejsce przy wybranym stanowisku.

 

3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę i może być wydłużony w przypadku braku innych osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego.

 

4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

 

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować ciszę. Dźwięk może być emitowany tylko przez podłączone do komputera własne słuchawki.

 

6. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.

 

7. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego, tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.

 

8. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 15 minut, może zostać udostępnione innemu Użytkownikowi, bez zabezpieczania wyszukanych wcześniej danych.

 

9. Użytkownik ma prawo do:

 

 a) korzystania z dostępu do Internetu,

 

 b) korzystania z pakietu biurowego,

 

 c) korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, przy jednoczesnym braku roszczeń do utraconych dokumentów,

 

 d) zapisywania wyników poszukiwań (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim),  albo wyników swojej pracy na własnych nośnikach danych,

 

 e) sprawdzania poczty elektronicznej korzystając z formularzy na stronach WWW oraz do wysyłania w taki sam sposób wyników swojej pracy na adres elektroniczny,

 

 f) wykonania płatnych wydruków, według Cennika opłat i usług  świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, stanowiącego Załącznik nr 1.

 

 

 

10. Niedozwolone jest:

 

 a) wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

 

 b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych, w szczególności instalowania programów przyniesionych ze sobą lub pobranych z Internetu,

 

 c) łamanie zabezpieczeń systemu,

 

 d) samowolne usuwanie usterek w oprogramowaniu systemowym i użytkowym,

 

 e) wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem, np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania    i rozpowszechniania materiałów o treściach obrażających uczucia innych np. o charakterze rasistowskim. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach komercyjnych.

 

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.

 

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku, niezapisania danych przed ukończeniem sesji.

 

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania oraz za szkody będące skutkiem niewłaściwego wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego.

 

14. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

 

15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz lub informatyk obsługujący sieć biblioteczną uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

 

16. W Czytelni Naukowej oraz w placówkach z dostępem do wi-fi  można używać własnych komputerów, korzystając z bezprzewodowego dostępu do Internetu.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2014 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

      Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

w Słupsku 

 

 

         Danuta Sroka