REGULAMIN CZYTELNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

    I. ZASADY OGÓLNE

1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy, którzy posiadają ważną kartę biblioteczną i zapoznali się z Regulaminem Czytelni.

2. Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni Centralnej lub w każdej filii Biblioteki na terenie miasta Słupska.

3.  W Czytelni można korzystać z księgozbioru, czasopism i stanowisk komputerowych z  dostępem do Internetu oraz z własnych materiałów.

4.   Czytelnicy zobowiązani są do:

   a)pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej,

   b)zgłoszenia bibliotekarzowi książek i innych materiałów własnych wnoszonych do Czytelni,

   c)podania bibliotekarzowi wybranych książek,

   d)zgłoszenia bibliotekarzowi liczby przeglądanych czasopism,

   e)zwrócenia bibliotekarzowi książek i czasopism przed opuszczeniem Czytelni.

5.   Zbiory Czytelni udostępnione są w systemie wolnego dostępu do półek, natomiast zbiory z Magazynu, księgozbioru podręcznego i regionalnego podaje Czytelnikowi bibliotekarz.

6.   Zbiory znajdujące się w Magazynie Czytelnik zamawia na podstawie rewersu złożonego u bibliotekarza do godz. 18:30.

7.   Zbiory Czytelni można wynieść na zewnątrz w celu wykonania odbitek kserograficznych tylko za zgodą bibliotekarza.

8.   Wszelkie kopie materiałów bibliotecznych są możliwe z zachowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.

    9.   Nie wykonuje się samodzielnie odbitek kserograficznych oraz skanów z druków będących w złym stanie technicznym lub mogących ulec zniszczeniu podczas kserowania.

   10.   Wybrane zbiory specjalne oraz zbiory szczególnie cenne udostępniane są poprzez Bałtycką Bibliotekę Cyfrową.

    11.    Skany dokumentów realizowane są odpłatnie w Pracowni Digitalizacji.

    12.   Wysokość pobieranych opłat określa Cennik opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

    13.  Czytelnik może zamówić książki lub inne materiały biblioteczne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej określa osobny dokument.

II. WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE (NOCNE I WEEKENDOWE)

1.   Ze względu na szczególne zapotrzebowanie Czytelników wprowadza się możliwość wypożyczania na zewnątrz wybranych książek z księgozbioru Czytelni i Magazynu Prezencyjnego (MP) na czas zamknięcia Czytelni.

2.    Każdy Czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo do 3 książek. Łączna liczba wypożyczonych pozycji we wszystkich placówkach Biblioteki, z których Czytelnik korzysta, nie może przekraczać 12 egzemplarzy.

3.    Po wypożyczaną książkę należy zgłosić się z ważną kartą biblioteczną nie wcześniej niż 15 minut przed zamknięciem Czytelni i oddać ją w ciągu pierwszych 15 minutotwarciu Biblioteki następnego dnia roboczego.

4.  W razie niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonej książki pobierana jest opłatawysokości 0,50 zł za każdą godzinę zwłoki od każdej wypożyczonej pozycji książkowej.

 

 Niniejszy „Regulamin” obowiązuje
od dnia 1 września 2014 roku

 

  

Dyrektor

      Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Słupsku

 

       Danuta Sroka