REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

 1. Jednorazowo w jednej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej zwanej dalej Biblioteką, Czytelnik może wypożyczyć 4 egzemplarze książek. W Miejscu Animacji Kultury dodatkowo 4 egzemplarze zbiorów multimedialnych.
 2. W przypadku korzystania z usług kilku filii, czytelnik może jednocześnie wypożyczyć na swoje konto maksymalnie 12 egzemplarzy książek lub innych materiałów bibliotecznych.
 3. Poszczególne typy materiałów bibliotecznych wypożycza się:
  1. książki (w formie papierowej i elektronicznej),  na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  2. książki z księgozbioru podręcznego, na okres nie dłuższy niż 14 dni,
  3. kompakty muzyczne, filmy i inne materiały biblioteczne, na okres nie dłuższy niż 7 dni,
  4. książki i inne materiały biblioteczne wypożyczane w trybie krótkoterminowym, na okres wyznaczony przez bibliotekarza. Zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych szczegółowo określa Regulamin Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
 4. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia książek oraz innych materiałów bibliotecznych,  jeżeli będzie na nie szczególne zapotrzebowanie ze strony innych Czytelników.
 5. Czytelnik może samodzielnie na stronie www.biblioteka.slupsk.pl, bądź za pośrednictwem bibliotekarza, zarezerwować książki lub inne materiały biblioteczne, które są wypożyczone przez innych Czytelników. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 3 egzemplarze. Czytelnik jest zobowiązany śledzić stan rezerwacji. Zarezerwowane materiały oczekują na Czytelnika maksymalnie 14 dni.
 6. Czytelnik może dwukrotnie samodzielnie na stronie www.biblioteka.slupsk.pl, bądź wielokrotnie za pośrednictwem bibliotekarza, prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 7.  Wybrane książki lub inne materiały biblioteczne Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Wypożyczenie i zwrot następuje w tej samej placówce.
 8.  Materiały biblioteczne niedostępne w zasobach bibliotek słupskich Czytelnik może zamówić w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej szczegółowo określa Regulamin  korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
 9.  Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek lub innych materiałów bibliotecznych i uiszczenia ewentualnych opłat za przetrzymanie, bez wezwania ze strony Biblioteki.
 10. Za przetrzymanie książek oraz innych materiałów bibliotecznych, ponad termin ustalony w pkt. 3 niniejszego Regulaminu Biblioteka pobiera opłaty w kwocie:
  1. książki (w tym książka mówiona) – 0,10 zł od jednej książki, za każdy dzień po terminie zwrotu,
  2. książki z księgozbioru podręcznego – 0,30 zł od jednej książki, za każdy dzień po terminie zwrotu,
  3. kompakty muzyczne, filmy i inne materiały biblioteczne – 0,30 zł od każdego medium, za każdy dzień po terminie zwrotu,
  4. książki  i inne materiały biblioteczne wypożyczane w trybie krótkoterminowym (wypożyczenia nocne i weekendowe) – 0,50 zł za każdą godzinę po terminie zwrotu.
 11. Do opłat doliczane są koszty ewentualnych upomnień.
 12. W miejsce ww. opłat, za zgodą kierownika placówki, Biblioteka może przyjąć przydatne jej książki o takiej samej wartości.
 13. Jeśli Czytelnik mimo upomnień nie zwraca wypożyczonych książek lub innych materiałów bibliotecznych, w terminie określonym niniejszym Regulaminem oraz uchyla się od regulowania naliczonych mu opłat, Biblioteka blokuje jego konto. Jeżeli Czytelnik nie reaguje na kolejne upomnienia, Biblioteka kieruje sprawę do postępowania sądowego.

Godziny otwarcia:

 

 

PONIEDZIAŁEK

OD WTORKU – DO PIĄTKU

SOBOTA

LIPIEC-SIERPIEŃ

Wypożyczalnia Centralna i Czytelnia Naukowa

11.00-19.00

11.00-19.00

9.00-16.00

10.00-17.00

Miejsce Animacji Kultury

11.00-19.00

11.00-19.00

9.00-16.00

10.00-17.00

Filie nr 3,5,6,7,11

10.00-15.00

11.00-18.00

NIECZYNNE

10.00-17.00

Fila nr 8

10.00-15.00

12.00-19.00

NIECZYNNE

10.00.-17.00

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015 r.

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka