REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

 1. Zbiory oraz usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, zwanej dalej Biblioteką, udostępniane są wszystkim zainteresowanym, którzy dokonali formalnego zapisu i posiadają ważną kartę biblioteczną:
  - działy dla dorosłych rejestrują czytelników od lat 16,
  - działy dla dzieci i młodzieży rejestrują czytelników bez ograniczeń wiekowych.
 2. Z Wypożyczalni, Czytelni, Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz z dostępu do komputerów i Internetu można korzystać tylko po okazaniu ważnej karty bibliotecznej.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni, Czytelni, Wypożyczalni Międzybibliotecznej, z dostępu do komputerów i Internetu oraz z innych usług określają osobne dokumenty;
  - Regulamin korzystania z Wypożyczalni,
  - Regulamin korzystania z Czytelni,
  - Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz z Internetu,
  - Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
  - Regulamin świadczenia usług reprograficznych i realizacji zleceń wykonywanych w Pracowni Digitalizacji.
 4. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  - obywatel Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i PESEL, wypełnić kartę zobowiązania, a po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją,
  - obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zobowiązania, a po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
 5. Czytelnik niepełnoletni, który nie ukończył 16 lat, może być zapisany do Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny przed zapisem winien okazać dokument zawierający zdjęcie i PESEL dziecka oraz własny dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i PESEL, wypełnić kartę zobowiązania, a po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
 6. Przy zapisie czytelnik uiszcza jednorazową opłatę w wysokości 1 zł za wydanie karty – Z BIBLIOTEKĄ DO KULTURY. Karta uprawnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich placówek Biblioteki. Przy pierwszej wizycie w każdej filii konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. Z ww. opłaty zwolnione są dzieci do lat 16, osoby niepełnosprawne, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi oraz seniorzy po 65 roku życia.
 7. Termin ważności karty bibliotecznej ustalony jest na rok kalendarzowy.
 8. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty, za którą pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.
 10. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zobowiązania.
 11. Karta Z BIBLIOTEKĄ DO KULTURY pełni funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku oraz w innych bibliotekach naszego regionu, które przystąpiły do Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury”, a także funkcję karty rabatowej w Instytucjach Partnerskich. Rabaty udzielane są w wysokościach ustalonych przez Instytucje Partnerskie. Lista bibliotek i Instytucji Partnerskich oraz zniżek umieszczona jest na stronie www.zBibliotekaDoKultury.pl
 12. Biblioteka może pobierać opłaty: klubowe, za usługi reprograficzne, wydruki komputerowe oraz inne określone Regulaminem.
 13. Wysokość pobieranych opłat określa Cennik opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1).
 14. Każda wpłata dokonana przez Czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.
 15. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych, będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
 17. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych jest równe wysokości obowiązującej ich ceny rynkowej.
 18. Czytelnik może, za zgodą kierownika placówki, w zamian za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne dostarczyć inne, tej samej wartości, przydatne Bibliotece.
 19. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni.
 20. Z usług Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.
 21. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia głośnych rozmów, spożywania posiłków, picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W przypadkach dezorganizujących pracę Biblioteki, pracownik ma prawo wezwać służby porządkowe.
 22. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 23. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
 24. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
 25. O każdej zmianie w Regulaminie Czytelnik jest informowany bezpośrednio przez bibliotekarza oraz przez komunikaty na stronie www.mbp.slupsk.pl . Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 26. Bieżące informacje adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.mbp.slupsk.pl, oraz w poszczególnych placówkach Biblioteki.
 27. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna Słupsku, ul. Grodzka 3 informuje, że dane osobowe Czytelników zbierane i przechowywane w Bibliotece Centralnej oraz w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 28. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, ul. Grodzka 3.

 

Godziny otwarcia:

 

PONIEDZIAŁEK

OD WTORKU – DO PIĄTKU

SOBOTA

LIPIEC-SIERPIEŃ

Wypożyczalnia Centralna i Czytelnia

1100-1900

1100-1900

900-1600

900-1700

Miejsce Animacji Kultury

1100-1900

1100-1900

900-1600

900-1700

Filie nr 3,5,6,7,11

1000-1500

1100-1800

NIECZYNNE

900-1700

Filia nr 8

1000-1500

1200-1900

NIECZYNNE

900-1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2014 r.

 

 

 

 

Dyrektor

      Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Słupsku

 

         Danuta Sroka