Projekt obejmował sporządzenie projektu konserwatorskiego, inwentaryzację do celów projektowych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wyniosła 4 920 zł  a wkład własny 34 440 zł. 

Projekt obejmował zakup zbiorów bibliotecznych w ramach partnerstwa z bibliotekami szkolnymi w Słupsku. Biblioteka zaprosiła do współpracy w tym projekcie słupskie biblioteki działające w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki,  Szkole Podstawowej nr 8 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii oraz Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego w Słupsku. Bibliotekarze szkolni przygotowali wykazy książek i zostały opracowane działania, które zostały  zrealizowane wspólnie w ramach zawiązanych partnerstw.

Czytaj więcej...

po lewej basnie i bajki, dalej trzy inne ksiązki dla dzieci - ilustracja zakupów bibliotecznych

Zakup nowości wydawniczych – m.in. książek, płyt CD, dokumentów kartograficznych, książek mówionych.  Adresatem byli wszyscy użytkownicy biblioteki. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 26 500 zł, wkład własny stanowiła kwota 23 675,30 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. 2 453 książek.