Projekt obejmował sporządzenie projektu konserwatorskiego, inwentaryzację do celów projektowych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wyniosła 4 920 zł  a wkład własny 34 440 zł.