Projekt niefinansowy polegał na organizacji cyklu przedsięwzięć dotyczących wielokulturowości i mniejszości zamieszkujących miasto Słupsk oraz 4 gminy partnerskie z regionu. 

W projekcie wzięło udział 110 osób (bibliotekarze, wolontariusze, nauczyciele, regionaliści, przedstawiciele mniejszości itp.). W ramach projektu odbyło się 8 różnorodnych form wsparcia: spotkań, szkoleń i warsztatów, których efektem było wypracowanie 3-letniego modelowego programu współpracy regionalnej na rzecz mniejszości kulturowych. Efektem projektu jest też wzmocnienie kompetencji celem organizacji komplementarnych przedsięwzięć kulturotwórczych np. spotkań wielokulturowych, warsztatów, pokazów obrzędowych, sesji naukowych, wymian doświadczeń itp. Projekt realizowany dzięki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie trwał od sierpnia 2013 r do grudnia 2014 r.